logo

نمایندگی بیمه ایران

ولایتی - 35367 واحد تخصصی صدور بیمه عمر و پس‏‎انداز
info@ebim.ir
051-38441030

بیمه تضمین کیفیت محصول + سفارش بیمه

بیمه تضمین کیفیت محصول + سفارش بیمه

 

 

اﻳﻦ ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻳﻜﻲ از ﭘﺮ ﻃﺮﻓﺪارﺗﺮﻳﻦ و ﺟﺬاب ﺗﺮﻳﻦ ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﺻﻨﻌﺖ ﻛﺸﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و رﺷﺪ روز اﻓﺰون اﻳﻦ ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ در

ﻧﺰد ﻫﻤﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن آﮔﺎه و ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺸﻬﻮد و ﻣﻠﻤﻮس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. این ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ در اﺻﻞ ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎی ﮔﺎراﻧﺘﻲ را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮد

ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ.

ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ:

  •  ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻟﻮﻟﻪ های سبز
  • اﻧﻮاع اﻳﺰوﮔﺎم ها و ﻋﺎﻳﻖ ﻫﺎی رﻃﻮﺑﺘﻲ
  • انواع ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر
  • ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی ﭘﺮوﻓﻴﻞ
  • درب ﻫﺎی آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻣﻲ
  • دیوار های پیش ساخته
  • رﻧﮓ ﻫﺎی ﻧﺴﻮز
  • انواع اﺧﺘﺮاﻋﺎت و اﻛﺘﺸﺎﻓﺎت ﻛﺸﻮر ﻣﺎﻧﻨﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه ﮔﺎز ﻣﻮﻧﻮﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ
  • دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه زﻟﺰﻟﻪ

و ﺑﺴﻴﺎری دﻳﮕﺮ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻃﻲ ﻳﻜﺴﺎل اﺧﻴﺮ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺗﺒﻌﻲ ﻧﺎﺷﻲ از

ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺮار گرفته اند.

ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﻲ اﻳﻦ بیمه ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺬار (تولید کننده) در ﻗﺒﺎل ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻛﺎﻻ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ در ﺻﻮرت

اﺳﺘﻔﺎده و ﻣﺼﺮف ﻛﺎﻻ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻛﺎﻻی مورد ﻧﻈﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻻزم را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﻣﺎﻟﻲ وارده

ﺑﻪ وی را داردو ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ جبران ﺧﺴﺎرت وارده اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ اﻳﻦ اﻗﺪام ﻳﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﮔﻪ ﮔﺎراﻧﺘﻲ وﻳﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺟﺒﺮان

ﻣﻲ ﮔﺮدد.ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﮔﺎراﻧﺘﻲ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻮدن ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﺑﻴﻤﻪای ﺑﻪ

ﺧﺼﻮص بیمه اﻳﺮان اﻳﻦ ﺣﺮﻛﺖ ﺟﻬﺖ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات ﻣﺎﻟﻲ روﻧﺪ روﺑﻪ رﺷﺪ ﺧﻮد را ﻃﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﻣﺪت اﻳﻦ ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻳﻜﺴﺎل ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺮﻳﺪاری و ﻣﺪت ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻴﻤﻪ ﻫﺮﻳﻚ از ﻣﺤﺼﻮﻻت از ﻳﻜﺴﺎل ﺗﺎ ۵ ﺳﺎل ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﻃﺮﻓﻴﻦ

(بیمه گر و بیمه گذار) ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﻳﺴﻚ ﻣﻮﺟﻮد اﻧﺠﺎم خواهد شد. عده ای از تولید کنندگان نگران این موضوع هستند که در صورت

ورود کالا ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف و ﻋﺪم ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ آن ، در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺴﺎرت و آسیب ﺟﺪی ﻣﺎﻟﻲ ﻳﺎ ﺟﺎﻧﻲ ﺑﻪ

ﻓﺮد ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻳﺎ اﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟﺚ وارد ﻧﻤﺎﻳﺪ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ادﻋﺎی ﺧﺴﺎرت از ﺳﻮی ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪه ﻳﺎ ﻓﺮد آﺳﻴﺐ دﻳﺪه

ﺧﺴﺎرت ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺤﻮ ﺟﺒﺮان ﮔﺮدد و اﻳﻦ ﺟﺒﺮان ﭘﺲ از ﻣﻄﺮح ﺷﺪن در ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻣﻮرد رﺳﻴﺪﮔﻲ و ﭘﺲ از رای

ﺻﺎدره و در ﺻﻮرت ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻗﺼﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ جبران زﻳﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل در ﺳﺎل ۱۳۹۰ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﺴﺮو ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﻴﻼﻧﻲ، ﻓﺮزﻧﺪ وی ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻓﻮت ﻧﻤﻮد در اﻳﻦ

ﺣﺎدﺛﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻛﻨﺴﺮو ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﻘﺼﺮ ﺑﻮدن ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ دﻳﻪ ﻓﺮد ﻓﻮت ﺷﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد ﭘﺲ از اﻳﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی تولید

کنندگان ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﻴﻤﻪ ﻧﻤﻮدن ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺗﺒﻌﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﺑﻴﻤﻪ اﻳﺮان اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ.

ﻣﺪت اﻳﻦ بیمه ﻳﻜﺴﺎل و ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎی آن ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺬار ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ۳ ﺳﺎل اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻳﻌﻨﻲ در ﻃﻮل ﻣﺪت

۳ ﺳﺎل درﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺧﺴﺎرﺗﻲ ﻣﺎﻟﻲ ﻳﺎ ﺟﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻳﺎ اﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟﺚ وارد آﻳﺪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﻪ ﺧﺴﺎرت را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ

ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ.

 

خرید بیمه نامه ی تضمین کیفیت محصول:

 

در صورت تمایل به خرید این بیمه نامه، فرم زیر را کامل فرمایید تا با شما تماس گرفته شود:

 

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

دیدگاه
نام
ایمیل
وبسایت